SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นันทิกานต์    
นามสกุล
ใยฉวี
เพศ
หญิง
สถานะ Sport Hero
NO
สังกัด
นครสวรรค์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 คาราเต้โด
  น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 
     
Sponcer